usename *
password *
verify password *
name *
country *
tel *
E_mail *